בית הדין בביתרבית דין חב"דהרה"צ אליעזר ברלנד שליט"א
בית דין בעלזאהרב וואזנר שליט"אהרב שמעון ליפשיץ שליט"א
הרב פנחס פרנקל שליט"אהרב יהושע בריזל שליט"אמעיין החינוך התורני
הרב צבי ברוורמן שליט"אהרב חיים יוסף גוטשטיין